Obchodní podmínky

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 a § 1820 OZ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávajícím je LifeEducation s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00, Malá Chuchle, IČ: 08900671, DIČ:CZ08900671, firma není plátce DPH, Zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Kontaktovat nás můžete:

·   Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info@zateckal.cz

·   Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info@zateckal.cz

·   Pro telefonickou komunikaci volejte: +420 739 279 435

·   Upřednostňujeme výhradně on-line komunikaci.

JAK OBCHODUJEME

·   Jsme firma, která mimo osobních služeb nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu (online konzultace, tvorbu stravovacích plánů, vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, pdf knihy, ebooky, CD, DVD) v oblasti on-line výživového poradenství a osobního rozvoje, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness.

·   Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

·   Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

·       Smlouvu s vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní www.ladislavzatecka.cz, případně po telefonu, nebo osobně. Webovým rozhraním jste veden/a jednotlivými kroky k objednání produktu čislužby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

·   Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a nákupu osobních konzultací náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

·   Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován/a o všech  náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

·   Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí,kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktů a služeb a popis jejich hlavních vlastností jsou specifikované na webovém rozhraní www.ladislavzatecka.cz. Rádi bychom vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, ebooky, pdf knihy, CD, DVD, stravovací plány) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny naše produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a osobního rozvoje.

Informace, které zprostředkováváme v rámci on-line programů jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální osobní konzultaci. Blíže čl.9 OP.

 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu a služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚN

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl.6 a čl.7 OP.

 

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty a službami, poskytujeme u vybraných produktů zákazníkůmgaranci vrácení peněz ve lhůtě až 30 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s  produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl.8 OP.

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, S NÁMI UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVYNA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Life Education s.r.o. pro prodejinformačních produktů a služeb s použitím internetu a osobních konzultací a služeb

Obsah

1. Obecná ustanovení

2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy

3. Cena, způsob úhrady

4. Dodací podmínky

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6. Odstoupení od smlouvy

7. Práva z vadného plnění, reklamace

8. Garance vrácení peněz

9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch

10.  Ochrana osobních údajů

11.  Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty - Živé akce-semináře, konzultace

12.  Závěrečná ustanovení

 

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je firma Life Education s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00, Malá Chuchle, IČ: 08900671, DIČ: CZ08900671 není plátcem DPH. Zapsaná v Živnostenském rejstříku, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího a při osobním prodeji.

1.2.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.  Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.5.  Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služebprodávajícího na webových stránkách www.ladislavzatecka.cz.

 

2.  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností, doba omezené platnosti produktu nebo služby a cena, je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, době omezené platnosti produktu nebo služby, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a osobních konzultací či služeb náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi připoužití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4.  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5.  Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6.  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickémarchivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění.

2.7.  Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován, nebo neuhrazením celé kupní ceny ze stranyzákazníka.

2.8.  Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9.  Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů, ebooků, pdf knih a online produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

2.10.  Zákazník nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

3.  CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1.  Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2.  U zboží je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena zabalení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi zálohovou fakturu a po jejím uhrazení následně daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4 Bonusy. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně platební kartou, bankovním převodem a na účet zvolený v prodejním formuláři nebo v hotovosti při osobníchkonzultacích.

3.6.   Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc..

Využít můžete těchto možností plateb

1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

2. bankovním převodem na základě faktury

3.6.  Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak.

3.7.  Zákazník je povinen uhradit správně cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8.  Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9.  Opakovaná platba - 30 dní

V případě, že předmětem koupě členství v klubu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem využívá prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 2,000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty kupujícího, jíž byla provedena první úhrada,a to po celou dobu trvání členství v klubu.

30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je členství v klubu ve 30 denní trial verzi za 1 Kč, pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 2000 Kč měsíčně), a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (vpředem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online kurzu a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailuuvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v členské sekci online klubu může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@zateckal.cz. Ukončením členství v členské  sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství)nenávratně deaktivován.

Ukončení spolupráce výživového koučinku a zrušení automatické platby

Výživový koučink je ukončen po 90 dnech od zahájení spolupráce vstupní konzultací, předčasné ukončení není možné. Smlouvu o koučinku lze prodloužit na základě individuální dohody. Ukončením koučinku se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu koučink přinášel. V případě zrušení koučinku bude přístup (po vypršení uhrazené doby koučinku) nenávratně deaktivován.

 

4.  DODACÍ PODMÍNKY

4.1.  U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2.  Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3.  V případě zboží prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby není-li stanoveno jinak. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

5.  ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1.  Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2.  Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

On-line kurz, klub nebo webinář je autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit dílo dálejakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu, klubu nebo webináře na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto adalší činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on- line kurzu, klubu, webináře umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizacepřístupu k on-line kurzu, klubu nebo webináři. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 4 zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

 

6.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.  Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele (tedy především prostřednictvím internetových stránek) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanskéhozákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Dle § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal předuplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

6.2.  Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

·   Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

·   Formulář pro odstoupení od smlouvy je níže

·   Odešlete formulář prosím emailem na info@zateckal.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména adata nákupu.

·   Vrácené zboží doručte zpět na vlastní náklad na adresu Ing. Ladislav Žatečka, Sedlářova 1163/3, Praha 9, 197 00 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

·   Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

·   Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušenjejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl- li dodán na hmotném nosiči.

·   Peníze za produkt/zboží vám budou vráceny na účet, který sami určíte, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

·   V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3.  Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

·   prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;

·   porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.4 OP) ze strany zákazníka.

 

7.  PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4.  Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@zateckal.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5.  Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plnévýši.

7.6.  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7.  Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8.  GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1.Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám možnost až do 30 dnů od zakoupení odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s vybraným produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Garance vrácení peněz se nevztahuje na služby, které již byly zcela využité (zejména na zakoupený individuální rámcový stravovací plán a stravovací plány na míru,  tyto služby jsou jejich odesláním považované za zcela využité, výživový koučink, komplexní koučink).

8.2.  Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@zateckal.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3.  Peníze vám budou vráceny na vámi vybraný bankovní účet, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu i jeho bonusům.

9.  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny naše produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkováváme v on-line programech jsou pouze návody a doporučení. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce a on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za svéjednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, životní situace, zdravotního stavu apod.

9.2.  Rádi bychom vás upozornili na fakt, že v průběhu spolupráce a on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná doporučení, cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3.  Rádi bychom vás upozornila, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální osobní konzultaci. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace oproduktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Ochrana osobních údajů GDPR v samostatném souboru/článku zde.

11.  Zvláštní ustanovení pro vybrané produkt

ŽIVÉ AKCE – OSOBNÍ KONZULTACE, MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI INBODY 270, SEMINÁŘ

·   Účastník se na konzultaci, měření na přístroji, seminář přihlašuje prostřednictvím rezervačního systému nebo po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

·   Online přihlášky v rezervačním systému jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem nebo formou sms na uvedené kontaktní telefonní číslo.

·   Cena konzultace, měření na přístroji, semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

·   Účastník se zavazuje uhradit cenu konzultace, měření na přístroji, semináře dle splatnosti uvedené na doručené zálohové faktuře, nejpozději však 72 hodin před konáním konzultace, měření na přístroji, semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

·   Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu konzultace, měření na přístroji, semináře, přednáškového sálu či zrušení konzultace, měření na přístroji, semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení konzultace, měření na přístroji, semináře má účastník právo navrácení 100% ceny semináře / absolvovat konzultaci, měření na přístroji, seminář v náhradním termínu / si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

·   Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

·   Rádi bychom vás upozornili, že účast na semináři a osobních konzultacích je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora/ poradce jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje a osobní konzultace může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje jeurčena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

·   V případě že účastník semináře a osobních konzultací v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře/ konzultace informovat lektory/poradce o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři/konzultacích informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

·   Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

·       Storno podmínky balíčku služeb 

o Hodnotu zakoupeného a nevyužitého balíčku služeb nebo jeho části je možné

již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně nebo její poměrné části za nevyužité služby po dobu platnosti předplacených služeb.

o Finanční prostředky za nevyužití služeb se nevrací. Ve výjimečném případě kdy zdravotní stavnedovolí využití služeb nebo jejich pokračování, tak je

možné vrátit poměrnou cenu za nevyužitou část balíčku na základě předložení lékařského potvrzení.

o Uplynutím délky trvání balíčku služeb jeho platnost končí i na nevyužité a bonusové služby.

o Termín jednotlivé konzultace či kontroly je potřeba zrušit nejpozději 48hod před započetím termínu prostřednictvím rezervačního systému, emailu na adresu info@zateckal.cz, telefonicky či formou SMS na číslo (+420) 739  279 435. Při prodlení termín bez náhrady propadá.

·   Storno podmínky osobní konzultace a měření na přístroji

o Termín konzultace a měření na přístroji je potřeba zrušit nejpozději 48hod před započetím termínuprostřednictvím rezervačního systému, emailu na adresu info@zateckal.cz, telefonicky či formou SMS na číslo (+420)  739 279 435. Při prodlení termín bez náhrady propadá nebo je zákazník povinen objednanou službu uhradit.

o Finanční prostředky za nevyužité služby se nevrací. Ve výjimečném případě kdy zdravotní stavnedovolí využití služeb nebo jejich pokračování, tak je možné vrátit poměrnou cenu za nevyužitou část balíčku na základě předložení lékařského potvrzení.

o Uplynutím délky trvání balíčku služeb jeho platnost končí na nevyužité i bonusové služby.

·   Storno podmínky semináře

o Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@zateckal.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše  jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

o Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme vám 100% z uhrazené ceny.Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídkyposkytovatele v plné ceně semináře.

o Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceněsemináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).

o Peníze vám budou vráceny na vámi vybraný účet poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

o Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.

o Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.

o Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny i s možností jejich stažení na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@zateckal.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work- travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution- consumers_cs.

4. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudnímřízení obecnými soudy České republiky.

5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 20.3. 2022

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.