Obchodní podmínky

Moc mě těší, že máte vážný zájem o mé služby a rozhodli jste se proto zjistit, jaké podmínky s tím souvisí. Následující řádky si prosím pozorně přečtěte, protože se podle nich bude řídit naše spolupráce. Odesláním objednávky, tedy odesláním závazné poptávky přes prodejní formulář potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webu www.hubnutizdraveatrvale.cz
 2. Majitelem a provozovatelem webu www.hubnutizdraveatrvale.cz je LifeEducation s.r.o. (dále jen Poskytovatel), se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Malá Chuchle, IČ: 08900671. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Praha.
 3. Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku jídelníčku nebo specializované přednášky na webových stránkách www.hubnutizdraveatrvale.cz pomocí objednávkového formuláře (dále jen “Objednatel”), nebo telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem.
 4. Službami (dále jen “Služby”) se rozumí služba formou poradenství ve výživě a suplementaci (dále jen “Poradenství”) a přednáška na specializované téma. Přednáška na specializované téma (dále jen”Přednáška”) se rozumí přednáška, případně webinář na zadané téma. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem výživové poradenství a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

 2.  SMLUVNÍ VZTAH

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen „Objednávka“) objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:                                                                                                                        - objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  - poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  - poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb.
 4. V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.
 5. Objednatel si je vědom, že služby poradenství ve výživě nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

3.  PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.
 2. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého Poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů…). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 5. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

A: Služby přednášek

 1. Domluvená přednáška je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 2. Předplacená částka za přednášku je nevratná (viz. vyjímky v sekci “reklamace a stížnosti)”.
 3. Pokud se Objednatel nezruší na přednášku nebo přednášku nepřevede na jiný termín alespoň 7 dní předem, považuje se tato konzultace za vyčerpanou.
 4. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené přednášky zúčastnit, je povinen Objednavateli tuto přednášku nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.

B: Služby výživového poradce:

 1. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 2. Domluvená konzultace je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.
 3. Konzultace probíhají online přes rozhraní google, nebo telefonní hovor.
 4. Objednavatel má nárok na převedení konzultace na jiný dohodnutý termín maximálně 24. hod předem. V opačném případě se bere konzultace za proběhlou bez možnosti náhrady.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou konzultaci v případě pozdního příchodu Objednavatele o čas, o který  se Objednavatel opozdil.

4.  CENA SLUŽEB

 1. Za poskytování Služeb je Objednavatel povinen uhradit cenu dle platného ceníku na webu www.ladislavzatecka.cz.
 2. Objednavatel je povinen domluvenou přednášku uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená přednáška musí být předem uhrazena.
 3. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Objednavatel povinen uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (bank. převod, platba kartou). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před zhotovením jídelníčku) připsána na bankovním účtu Poskytovatele nebo předána v hotovosti.
 4. Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty služby spojené s poradenstvím v oblasti speciální výživy, která zahrnuje výživu v těhotenství, při kojení, pro děti, sportovce, nebo alternativní způsob výživy.

5.  REKLAMACE A STÍŽNOSTI

 1. Vůči Poskytovateli, který Objednateli poskytuje služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu zpracovatele.
 2. Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu Ing. Ladislav Žatečka, Slunná 297 v Příbrami 261 01.
 3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Objednavatel a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

A. Služby výživového poradce:

 1. Pokud nebudete se službou výživový koučink spokojeni a budete chtít odstoupit od smlouvy, lze zažádat o vrácení části zaplacené částky, která je adekvátní aktuální ceně za prodloužení spolupráce o jeden měsíc společných kontrol a konzultací (tedy 1750 Kč). Při vyžádání na základě garance vrácení peněz do 30 dnů ode dne provedení objednávky služeb se vrací celá zaplacená částka.
 2. Pokud nebudete s JÍDELNÍČKEM SPOKOJENÉ ŽENY spokojeny, můžete do 30 dnů zažádat o vrácení peněz. Při vyžádání na základě garance vrácení peněz do 30 dnů ode dne provedení objednávky služeb se vrací celá zaplacená částka. To neplatí v případě, kdy již převezmete kompletní jídelníček na mírunelze to také uplatnit u více než jedné objednávky. U služby jídelníčku na míru neplatí garance vrácení peněz a částka za něj vám v takovém případě nebude vrácena. 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

 1. Odesláním objednávky služeb uděluje Objednatel Poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si Objednatel objednal, je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu Objednatele a fyziologii, které Objednatel zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by Objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud Poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel: a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytl, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
 7. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na webu poskytovatele jsou ukládány soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
 8. V případě navštívení webu poskytovatele se zaznamenává standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu poskytovatele a datum a délku Vaší návštěvy.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2. Oznámení a sdělení se zasílají jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.ladislavzatecka.cz
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Praze dne 17.8.2021

Jednatel LifeEducation s.r.o.

Ing. Ladislav Žatečka